REKLAMA

Cytaty, aforyzmy, złote myśli, sentencje

Przeglądajcie cytaty i aforyzmy, wszystkie cytaty są specjalnie wyselekcjonowane i znajdziecie w nich wiele złotych myśli. Cytaty możecie również wstawiać w kartki elektroniczne dostępne w serwisie MegaKartki.

  • Szukany cytat:
Uczonymi na ogół zostają osobnicy, którzy w szkole nie potrafili nauczyć się wielu niepotrzebnych rzeczy. Autor: Edward Jokel
Żad­na wiel­ka miłość nie umiera do końca. Możemy strze­lać do niej z pis­to­letu lub za­mykać w naj­ciem­niej­szych za­kamar­kach naszych serc, ale ona jest spryt­niej­sza – wie, jak przeżyć. Autor: Jonathan Carroll
Żarty możnych są zawsze dowcipne. Autor: William Shakespeare
Że nikt ci nie powie, żeś głupi, przez to mądrym nie jesteś. Autor: Aleksander Fredro
Życie bez miłości to cza­rodziej­ska la­tar­nia bez światła. Autor: Johann Wolfgang Goethe
Życie byłoby nies­kończe­nie szczęśliw­sze, gdy­byśmy mog­li roz­począć je w wieku lat osiem­dziesięciu i stop­niowo zbliżać się do osiemnastu. Autor: Mark Twain
Życie gro­zi roz­sta­niem, ale śmierć łączy na zawsze. Autor: Marek Hłasko
Życie jest ener­gią, nie trwa­niem, a ener­gia wyczer­pu­je się. Autor: Wiesław Myśliwski
Życie jest jak most, który łączy to, co było, z tym, co będzie. Autor: Mian Mian
Życie jest jak pu­dełko cze­kola­dek, nig­dy nie wiesz, co się trafi. Autor: Forrest Gump
Życie jest niemożli­we bez przyz­wycza­jenia. Ale jed­nocześnie przyz­wycza­jenie jest wro­giem życia. Naj­bar­dziej przyz­wycza­jony jest trup. Autor: Sławomir Mrożek
Życie jest po­myśla­ne spryt­niej od kry­minału: nie poz­wa­la zaj­rzeć na os­tatnią stronę. Autor: Aleksander Kumor
Życie jest zbyt krótkie, aby tra­cić czas na roz­mo­wy o niczym. Autor: Katarzyna Nosowska
Życie jest zmianą. Jeśli przes­ta­niesz się zmieniać, przes­ta­niesz żyć. Autor: Rainer Haak
Życie ludzkie jest jak bieg po okręgu, człowiek uciekając przed sa­mot­nością, chro­ni się w ra­miona ludzi, po czym poz­nając ich obłudę i zło, ucieka w samotność. Autor: Agnieszka Lisak
Życie ma ty­le ko­lorów, ile pot­ra­fisz w nim dostrzec. Autor: Małgorzata Stolarska
Życie można zro­zumieć, pat­rząc nań tyl­ko wstecz. Żyć jed­nak trze­ba naprzód. Autor: Søren Kierkegaard
Życie nie da­je nam te­go, co chce­my, tyl­ko to, co ma dla nas. Autor: Władysław Stanisław Reymont
Życie pisze naj­bar­dziej ory­ginal­ne, naj­bar­dziej ko­miczne, a jed­nocześnie naj­bar­dziej dra­matyczne scenariusze. Autor: Wisława Szymborska
Życie z dru­gim człowiekiem po­lega na tym, że zaczy­na się lu­bić je­go dziwactwa. Jonathan Carroll
Życiem kieru­je szczęście, nie mądrość. Autor: Cyceron

REKLAMA

REKLAMA