REKLAMA

Cytaty, aforyzmy, złote myśli, sentencje

Przeglądajcie cytaty i aforyzmy, wszystkie cytaty są specjalnie wyselekcjonowane i znajdziecie w nich wiele złotych myśli. Cytaty możecie również wstawiać w kartki elektroniczne dostępne w serwisie MegaKartki.

  • Szukany cytat:
O wiele łatwiej jest zjednoczyć Europę niż na nowo wprowadzić zgodę między dwie skłócone kobiety. Autor: Ludwig XVI
Badania w zakresie medycyny uczyniły tak niezwykły postęp, że praktycznie nie mamy już ani jednego zdrowego człowieka. Autor: Aldous Huxley
Bardzo niebezpiecznie jest spotkać kobietę, która nas całkowicie rozumie. Kończy się to zawsze małżeństwem. Autor: Oscar Wilde
Bez miłości człowiek jest jak nieboszczyk na wakacjach. Autor: Erich Maria Remarque
Bez względu na to, jak bar­dzo roz­grza­ny jest niedo­pałek, wyjęty z og­nia, szyb­ko gaśnie. Bez względu na to, jak bar­dzo mądry może być człowiek, będąc da­leko od swoich blis­kich, nig­dy nie zdoła zacho­wać swo­jego ciepła i płomienia swo­jej miłości. Autor: Paulo Coelho
Bez­myślni nig­dy nie po­pełnią błędów w myśleniu. Autor: Jacek Wejroch
Bez­myślnych wyz­wa­la ze smut­ku czas, mądrych logika. Autor: Epikur
Bez­senna noc jest męczar­nią, prze­de wszys­tkim dla­tego, że bar­dzo chce się zasnąć. Autor: Antoni Kępiński
Biada temu, kto zadowolony jest z siebie; taki człowiek nigdy nie nabędzie rozumu. Autor: Vincent Van Gogh
Bib­lia na­kazu­je nam kochać zarówno naszych bliźnich jak i naszych wrogów. Praw­do­podob­nie dla­tego, po­nieważ z re­guły są to ci sa­mi ludzie. Autor: Gilbert Keith Chesterton
Bieda jest lep­szym spoiwem niż szczęście. Autor: Erich Maria Remarque (Paul Remarque)
Bieda, gdy suf­ler uważa się za reżysera. Autor: Wiesław Brudziński
Biedna to moralność, która składa się tylko z zakazów. Autor: Nemer Barud
Biedny, kto gwiazd nie widzi bez uderzenia w zęby. Autor: Stanisław Jerzy Lec
Biednym nic z tego nie przyjdzie, że bogaci też zbiednieją. Autor: Stefan Kisielewski
Biedy i kaszlu, nie da się przed ludźmi ukryć. Autor: Kalman Mikszath
Bije zegar godziny, my wtedy mawiamy: "Jak ten czas szybko mija" - a to my mijamy. Autor: Stanisław Jachowicz
Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy. Autor: Sokrates
Błąd łat­wiej dos­trzec niż prawdę, bo błąd leży na wie­rzchu, a praw­da w głębi. Autor: Johann Wolfgang Goethe
Błądze­nie jest rzeczą ludzką, ale dob­ro­wol­ne trwa­nie w błędzie jest rzeczą diabelską. Autor: św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Błądzi człowiek, póki dąży. Autor: Johann Wolfgang Goethe

REKLAMA

REKLAMA